Projekt BBio - Održivi razvoj pograničnih područja kroz očuvanje autohtonih pasmina i uspostavu gen-centara u Buhovu i na Biokovu

Očuvanje mediteranskih suhih travnjaka (vapnenački pašnjaci i livade) na području Parka prirode Biokovo

 

Očuvanje mediteranskih suhih travnjaka (vapnenački pašnjaci i livade) na području Parka prirode Biokovo

 

Javnoj ustanovi Parka prirode Biokovo nedostaju precizni podatci o stanju degradacije mediteranskih suhih travnjaka (krški pašnjaci i livade) te smjernice za očuvanje zbog njihove specifične biološke raznolikosti koja ih je svrstala u Natura 2000 područja Europske ekološke mreže.

Procjenjuje se da je pokrivenost prirodnim pašnjacima smanjena od 1927. godine do danas s 83% na samo 30%. U sklopu projekta je ugovoren Šumarski fakultet u Zagrebu čiji je Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku tijekom 2014. proveo opsežno istraživanje odnosno procijenio trenutno stanje mediteranskih suhih pašnjaka u Parku prirode Biokovo (cca 196 km²). Rezultati istraživanja dostupni su u Studiji stanja s identifikacijom biološke raznolikosti Mediteranskih suhih travnjaka u Parku prirode Biokovo.  

Temeljem detaljnih istraživanja flore i vegetacije na napuštenom pašnjaku Sridivice, pokrenutih u okviru projekta BBio, postavljeni su  temelji za „pilot projekt“ obnove i monitoringa zapuštenog pašnjaka Sridivice koji je smješten je u sjeverozapadnome dijelu Parka prirode Biokovo (N 43,401072°; E 16, 918568°). Ovim je istraživanjem utvrđeno da se stari pašnjak Sridivice nalazi u odmaklim stadijima sukcesije koje uglavnom možemo svrstati u jadranske dračike (Rhamno intermediae-Paliurion), i to stadij s dominacijom šmrike (Juniperus oxycedrus).

U sklopu projekta BBio u tijeku je obnova zapuštenog pašnjaka Sridivice kombinacijom mehaničkoga uklanjanja drvenastih vrsta i intenziviranjem ispaše stoke. Naime na površini od 1,000 m2 su uklonjene drvenaste vrste te je postavljen tor za smještaj autohtonih pasmina koje će tu povremeno boraviti. Uspostavit će se optimalan broj stoke koji će pašnjak dovesti u režim umjerenoga intenziteta ispaše. Da bi se spriječilo prekomjerno iskorištavanje staništa (degradacija) pri uspostavi optimalnoga intenziteta i načina ispaše  vodit će se računa o sljedećim općim kriterijima – cijela površina tla treba biti pokrivena vegetacijom, odnosno površina gologa tla treba biti neznatna; oštećenja površine tla trebaju biti neznatna; jedna četvrtina gospodarski važnijih pašnjačkih vrsta treba zadržavati klas sa sjemenom; oko 50 % primarne godišnje produkcije pašnjaka treba ostati neiskorišteno. Sve mjere predložene u okviru projekta su u skladu su s općim mjerama očuvanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova Republike Hrvatske koje su propisane Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 119/2009). Mjere koje su propisane tiču se stanišnoga tipa C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci.

S obzirom na to da opstanak kamenjarskih pašnjaka na području Biokova izrazito ovisi o načinu korištenja i gospodarenja, jer su u konačnici takva staništa nastala i formirana uslijed djelovanja čovjeka i stoke, BBio projekt je postavio temelje za zakup pašnjaka od strane uzgajivača čije blago se napasa na padinama Biokova što će imati višestruke koristi kako za očuvanje biološke raznolikosti pašnjaka tako i poljoprivredno-biološke raznolikosti odnosno pasmina karakterističnih za ovu planinu. 

Pilot projekt obnove i monitoringa starog pašnjaka Sridivica

Studija stanja s identifikacijom biološke raznolikosti Mediteranskih suhih travnjaka u Parku prirode Biokovo

 

 

Projektni tim savjetuju i podržavaju: